تمام موضوعات

+

بالا 10 نکته شما باید بدانید در مورد ضبط صفحه نمایش زیبا

با گذشت زمان ضبط صفحه نمایش هستند دست آوردن اهمیت و دلیل این واقعیت است که کاربران می خواهم تا مطمئن شوید که بهترین برنامه نرم افزار برای حمایت از توابع خود را دارد و موضوع کلی مربوط به ضبط صفحه نمایش نیز به بهترین شیوه انجام آن است. به ذکر است که کاربر باید اطمینان حاصل کنید که بهترین و برنامه های دولت از هنر را در این زمینه یعنی ضبط صفحه نمایش زیبا است و نه تنها معرفی اما کار نیز انجام شده در سبک و کلاس را هم.

10 نکته درباره ضبط صفحه نمایش زیبا

در زیر ذکر شده بالا ده نکته در رابطه با ضبط صفحه نمایش زیبا و کار خود را و چگونه در آن می توانید به صورت کامل.

1. خروجی با فرمت

کاربر نیاز به مطمئن شوید که فرمت خروجی خط با الزامات انتخاب شده است و صفحه نمایش ضبط شده است که همیشه در همان فرمت توسعه یافته است. بخش است که در تصویر زیر نشان داده شده است که به دنبال و بخش برجسته شده است متمرکز بر کنید که کاربر می شود بهترین و دولت از هنر در رابطه با خروجی نتیجه که فرمت مورد بحث است.

Top 10 Tips you need know about cute screen recorder

2. گزینه های برنامه

کاربر نیاز به مطمئن شوید که استفاده از ملزومات برنامه و خروجی است که در این زمینه مورد نظر انجام می شود که گزینه های این برنامه نیز به کاوش. این همچنین اجازه می دهد کاربر به مطمئن شوید که بهترین ویژگی های دولت از هنر این برنامه به کاوش هستند و آن را به عنوان بخش است که باعث می شود مطمئن شوید که برنامه را اجرا می کند به شیوه ای موفق و طبق نیاز و خواست کاربر مسائل مرتبط در هیچ زمان و در همه حل و فصل:

Top 10 Tips you need know about cute screen recorder

3. حالت از پیش تعیین شده

کاربر نیاز به مطمئن شوید که حالت از پیش تعیین شده برنامه نیز کنید که بهترین و موقعیت مورد نظر این برنامه نه تنها ثابت است اما به عنوان کارهای دیگر به دلیل حضور برنامه هرگز ناراحت هستند کاربر نیز می شود بهترین نتیجه تنظیم شده است. همچنین به یاد داشت که کاربر نیز که حالت از پیش تعیین شده تغییر کرده است اگر که انتخاب شده است خوب و درست کار کند باید مطمئن است.

Top 10 Tips you need know about cute screen recorder

4-خروجی پوشه

کاربر نیاز به مطمئن شوید که مسیر خروجی و پوشه انتخاب شده باشد به محل که توسط کاربر و به همین دلیل هم به یاد داشت که بهترین و مسیر دولت از هنر است که در این زمینه حاصل کنید که زمانی که مورد نیاز است که امکان یافتن پرونده است به تصویب رسید مطلوب شده است. مسیر خاص در این زمینه نیز اطمینان حاصل کنید که کاربر بهترین می شود و دولت از هنر روند که می کنید که مسیر کاملا مشخص نشده است به تصویب رسید.

Top 10 Tips you need know about cute screen recorder

5-یک پنجره عملیات

این بهترین عامل است که همراه با ضبط صفحه نمایش زیبا یعنی گزینه ها و همچنین به عنوان توابع که در رابطه با برنامه انجام می شود همه در همان پنجره برنامه در بر داشت و به همین دلیل هم به یاد داشت که کاربر مطمئن شوید که باید بهترین نتیجه است چیزی که به یاد داشت و به به مطمئن شوید که به تصویب رسید کاربر بهترین نتیجه می شود.

Top 10 Tips you need know about cute screen recorder

6. میزان نمونه

برای اطمینان از که فیلم ضبط شده در HD توصیه می شود برای اطمینان از این که اطمینان حاصل کنید که میزان نمونه نیز طبق نیازها و خواسته های کاربر تغییر است کاربر انجام نداده است فقط می شود بهترین خروجی اما کلی مربوط به صفحه نمایش ضبط بازیگران نیز به بهترین شیوه انجام می شود. کاربر همچنین باید مطمئن شوید که کیفیت پایین تر انتخاب شده است که فیلم ضبط شده صفحه نمایش کوچکتر در اندازه و بالعکس است.

Top 10 Tips you need know about cute screen recorder

7-گزینه ویدئو

کاربر نیاز به مطمئن شوید که گزینه ویدئو انتخاب هستند نیز که کلی ویدئو و همچنین ضبط امتیاز به بهترین شیوه انجام می شود. ویژگی های کلی و وظايف مرتبط با برنامه بسیار آسان برای انجام و به همین دلیل آن را به یاد داشت که راه حل به مسائل و نکات و ترفندهای همه پنجره برای اطمینان از عملکرد برنامه در بهترین که می توان در است:

Top 10 Tips you need know about cute screen recorder

8. انتخاب منطقه

کاربر منطقه را دستی انتخاب کنید و مطمئن شوید که بهترین خروجی است کلی منطقه انتخاب شده است به دست آمده نیز به مطمئن شوید که کاربر بهترین می شود قابل مشاهده و دولت از هنر خدمات در این زمینه. به ذکر است که کاربر باید اطمینان حاصل کنید که گزینه استفاده می شود برای بدست آوردن بهترین خروجی نیز مسائل کلی در مورد ریخته گری روی صفحه نمایش نیز در تمام حل و فصل را هم:

Top 10 Tips you need know about cute screen recorder

9. دسترسی به خروجی

کاربر نیاز به مطمئن شوید که پوشه خروجی را با سهولت و رضایت قابل دسترسی است و فرایند ساده است. دکمه باز همراه با پوشه خروجی این است که فشرده تا مطمئن شوید که مایحتاج انجام شده است و کاربر به راحتی می شود به خروجی:

Top 10 Tips you need know about cute screen recorder

10 کانال های-صوتی

کاربر می تواند مطمئن است که کانال های صوتی عنوان ماهیت Screencast و روش های کلی است که به کار گرفته شوند در این زمینه انتخاب نیز شوید. آن هم به یاد داشت که نیاز کاربر به کار انجام شده در یک کلیک استفاده بخش بسیار ساده است.

Top 10 Tips you need know about cute screen recorder

راه حل های قوی تر برای ضبط روی صفحه نمایش و تصویری

Wondershare نهایی تبدیل ویدیو است بهترین و محصول دولت از هنر است که در این راستا برای اطمینان حاصل کنید که نتایج بهتر است که نسبت به ضبط صفحه نمایش زیبا و آن استفاده از این برنامه استفاده می شود که یکی از بهترین تمام بار باعث می شود. همچنین به ذکر است که کاربر نکات زیر قبل از خرید ساخته شده است و یا حتی حالت آزمایشی نصب شده است باید در نظر است:

Top 10 Tips you need know about cute screen recorder

  1. اطمینان حاصل کنید که در قالب 150 + جدیدترین تکنولوژی HD و 4 K نیز تعبیه شده است باعث پشتیبانی فرمت برنامه بزرگ است.
  2. تا آن را بالا دیده می شود که آن نیز همراه با ضبط و پخش ویدئو ساخته شده در برنامه بوده است نرخ بالا توسط کاربران.
  3. کلی نصب ضبط ویدئو به عنوان نصب و راه اندازی برنامه به نتایج مشابه و نصب جداگانه لازم است ساده است.
  4. به عنوان آن شامل ویدئو جریان، ویرایش، کپی و همچنین دانلود برنامه کامل مجموعه ویدئو برای کاربر است.
  5. مسیر به ضبط و پخش ویدئو نیز ساده ساخته شده است و کاربر می توانید مطمئن شوید منو > ضبط مسیر اتخاذ شده است برای اطمینان از که مایحتاج صورت ساده انجام می شود.
بالا