تمام موضوعات

+

بالا 5 QuickTime کدک های لازم نصب!

QuickTime و کدک relate هستند یکی از بهترین راه برای تایید که هر قالب با استفاده از دستگاه پخش این بازی و این است که توسعه دهندگان این کدک همچنین می خواهم. پلیر QuickTime گاهی برخورد خطاها که پخش کننده فرمت خاص پخش کند و نیاز به کدک هستند. این مقاله نوشته شده است تا اطمینان حاصل شود که کاربر نه تنها لینک دانلود می شود اما همچنین کار ممکن انجام می شود. کدک های ذکر شده می تواند همچنین به عنوان قابلیت های اضافی که به پخش Quicktime را صاف و همچنین بهترین نتیجه در این زمینه دریافت کنید در نظر گرفته.

quicktime-codecs

کدک های QuickTime صفحه 5

در زیر هستند بالا کدک های 5 است که کاربر نیاز به نصب برای اطمینان از عملکرد در داخل برنامه تعبیه شده است. اطمینان حاصل کنید که آدرس دانلود که ذکر شده است که کاربران منجر به این مقام و نیز سایت های دیگر مشهور به طوری که دانلود کدک آسان را دنبال کنید و بررسی کنید که کاربر می شود نتایج خط با الزامات سازد. کدک نه تنها نصب آسان است اما بسیاری از آنها به طور مستقیم به فایل ریشه برنامه است که مسائل را بدون حتی آگاه ساختن کاربر حذف قرار می گیرند. به عنوان کاربر باند قوی با این شرکت را دلیل این واقعیت است که برنامه و تمام ویژگی های بدون هر گونه مسئله و مشکل بازی هستند این پدیده بسیار توسط توسعه دهندگان محترم می باشد.

quicktime-codecs

کدک های که در اینجا ذکر شده که پارامونت هستند و آنها را در حال حاضر به تایید میشود که کاربر بینظیر و دولت نتایج آزمایش شده است. لیست ذکر شده است که کاربران به مراقبت را اجازه می دهد که این روند نیز دنبال و دانلود و نصب کدک است آسان به دنبال هم. کدک های که آنهایی که چک کنید که کاربر می شود نتیجه رابطه با فیلم بازی و همچنین ابزار کلی است که مورد نیاز ذکر شده در اینجا هستند نیز در دسترس ساخته شده است.

quicktime-codecs

1. CEA 608 زیرنویس

لینک - به صورت رسمی
لینک 2 دانلود
دانلود لینک 3

CEA 608 یا فقط کدک CC است وسیله برای اطمینان حاصل شود که کاربر برجسته و پیشرفته ترین کدک برای دانلود و همچنین شرح و زیرنویس ها مشاهده می شود. کاربر نیاز به گواهی که کدک و اجزایی است که به همه چیز کار مورد نیاز نیز نصب شده است و نیز به تناسب توان تلقی. کاربر نیاز به تایید روند انجام این کار به دنبال آدرس که در بالا ذکر شده است که این نیز خواهد شد چک کنید که کاربر در سمت چپ هرگز ناامیدی و انجام در هیچ زمان و در همه کارها می شود دنبال آن است.

quicktime-codecs

2. کدک دیویکس

لینک - به صورت رسمی
لینک 2 دانلود
دانلود لینک 3

به منظور مراقبت که فایل های دیویکس را با سهولت و رضایت آن پخش کدک خاصی که کاربر را به نصب است که می شود نتایج است. آن نیز اطمینان حاصل شود که پخش فایل های دیویکس را بازی است نه در همه و تأثيرگذار بازیکن نیز نگهداری می شود. کاربر همچنین باید تایید که کدک نصب شده است و کاربر می شود بهترین زمانی که URL را که در بالا ذکر شده به کار انجام شده در سبک و کلاس استفاده می شود. مهمتر از همه خود سازمان دیویکس را یک شرکت است که قطعا نیاز به معرفی ندارد در همه است.

quicktime-codecs

3. فیلم کدک

لینک - به صورت رسمی
لینک 2 دانلود
دانلود لینک 3

اطمینان حاصل شود که فیلم کدک نصب شده و فایل های مرتبط با سهولت و رضایت کدک های این بازی هستند نیز شوند، است. کاربر همچنین باید بررسی کنید که ابزار و لوازم مرتبط نیز برای تایید میشود که کاربر کار انجام شده که قطعا مربوط به پخش فایل های فیلم است که به طور معمول QuickTime بازی اگر کدک نصب شده است استفاده می شود.

quicktime-codecs

4. ZyGo

لینک - به صورت رسمی
لینک 2 دانلود
دانلود لینک 3

برای QuickTime پخش و دیگر مرتبط با اجزای ZyGo کار در هیچ زمان و در همه انجام می شود. کاربر همچنین باید که وب سایت رسمی و لینک های ارائه شده در اینجا استفاده می شود برخی که کار بدون هیچ یابی انجام می شود و جزء هم با کیفیت و کلاس نصب را بررسی کنید. همچنین تایید کنید که کاربر کار انجام شده بدون هر گونه مسئله و مشکل می شود.

quicktime-codecs

5. Streambox

لینک - به صورت رسمی
لینک 2 دانلود
دانلود لینک 3

به گواهی که کدک های مختلف تعبیه شده در داخل بسته و سپس در داخل QuickTime به مراقبت که روند این کدک توسعه داده شده است استفاده شده است. کاربر باعث می شود فرایند است که در مقام URL خاص که کاربر را به دنبال ذکر شده است می شود در نتیجه بزرگترین و همچنین کار بدون هیچ زحمتی انجام می شود.

quicktime-codecs

برخی از کاربران پیدا کردن و اجرای کدک های QuickTime یکی یکی ممکن است یک کار دلهره آور محض و توصیه به مراقبت که آدرس این است که به گواهی میشود که کاربر نتیجه فرایند بررسی کنید که به دنبال نه تنها به دنبال اما کاربر نیز کار انجام شده بدون هیچ دغدغه و مشکل می شود. تصویر صفحه وب به شرح زیر است:

quicktime-codecs

نتيجه گيري

کدک های که در بالا ذکر شده است بسیار مهم برای کاربران که آنها اجازه می دهد کاربر برای دریافت کامل قابلیت پخش بدون هر گونه مسئله و مشکل fledge. این کدک برای بدست آوردن بهترین نتیجه را از نرم افزار QuickTime توسعه یافته اند و این نصب نیز قابلیت پخش فایل ها با سهولت و رضایت کاربر بالا ببرد. از نصب کدک های تک این نصب کدک های هم چند فایل به سیستم است که قادر به حل مسائل نوشتند کاربر راضی ساخت و حل مسائل است که به طور معمول در رابطه با پخش QuickTime مواجه خواهد بود.

بالا